ਸ.ਹਾ. ਸਕੂਲ ਮੰਗੂਪੁਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਡੈਪੁਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ।

2

d151573246