ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲਾ ਕਮੇਟੀ

ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਮੇਲਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ


ਸੱਭਿਆਚਾਰਸਕ ਮੇਲਾ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਉਣ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।