ਸੜ੍ਹਕ ਬਨਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲੀਆਂ ਨਾ ਬਨਾਉਣ ਕਾਰਨ ਉਪਜਾਊ ਭੂਮੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਰਾ-ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਾਨੂੰਨਗੋ

10

D28785190