ਸੜ੍ਹਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਤਾਂ ਪੈਂਚਰ ਹੀ ਲਾ ਦਿਓ-ਸੈਦਪੁਰ-ਟਿੱਬਾ ਲਿੰਕ ਸੜ੍ਹਕ ਤੋਂ ਲੰਘਣਾ ਹੋਇਆ ਮੁਹਾਲ।

6

D127051752