ਸੜ੍ਹਕਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਦੀ ਝਲਕ

9

krgh