ਸੌਂਦ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਟੋਰ ਠੱਟਾ ਨਵਾਂ ਨੇ ਬਰਜ਼ਰ ਪੇਂਟ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਪੇਂਟਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ।

23

D28977510