ਸਰਕਾਰ ਜੀ, ਆਹ ਸੜ੍ਹਕ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਥੋਂ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ, ਜਹਾਜ਼ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿਓ ਮੇਲੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲਈ।

26

D29188742