ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਦੇ 30 ਗ੍ਰਾਮ ਬੀਜ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਮਾਇਆ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ।

15

6