ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਸਾਂ ਵਾਂਗ ਛੱਡਣ ਕਾਰਨ ਮਾਪਿਆਂ ‘ਚ ਰੋਸ

10

ghk