ਮੰਗਲਵਾਰ 9 ਸਤੰਬਰ 2014 (ਮੁਤਾਬਿਕ 24 ਭਾਦੋਂ ਸੰਮਤ 546 ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ)

9

11

 

ਬੈਰਾੜੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਜਪਿ ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਨਿਸਤਾਰਾ ॥ ਕੋਟ ਕੋਟੰਤਰ ਕੇ ਪਾਪ ਸਭਿ ਖੋਵੈ ਹਰਿ ਭਵਜਲੁ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਕਾਇਆ ਨਗਰਿ ਬਸਤ ਹਰਿ ਸੁਆਮੀ ਹਰਿ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ ਨਿਰੰਕਾਰਾ ॥ ਹਰਿ ਨਿਕਟਿ ਬਸਤ ਕਛੁ ਨਦਰਿ ਨ ਆਵੈ ਹਰਿ ਲਾਧਾ ਗੁਰ ਵੀਚਾਰਾ ॥੧॥ ਹਰਿ ਆਪੇ ਸਾਹੁ ਸਰਾਫੁ ਰਤਨੁ ਹੀਰਾ ਹਰਿ ਆਪਿ ਕੀਆ ਪਾਸਾਰਾ ॥ ਨਾਨਕ ਜਿਸੁ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੇ ਸੁ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਵਿਹਾਝੇ ਸੋ ਸਾਹੁ ਸਚਾ ਵਣਜਾਰਾ ॥੨॥੪॥ {ਅੰਗ 720}

ਪਦਅਰਥ: ਮਨਹੇ ਮਨਨਿਸਤਾਰਾਪਾਰਉਤਾਰਾ। ਕੋਟੁਕਿਲ੍ਹਾ। ਕੋਟਕਿਲ੍ਹੇ। ਕੋਟਿਕ੍ਰੋੜ। ਕੋਟ ਕੋਟੰਤਰ ਕੇਅਨੇਕਾਂ ਕਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੇਅਨੇਕਾਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ। ਸਭਿਸਾਰੇ। ਖੋਵੈਨਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਵਜਲੁਸੰਸਾਰਸਮੁੰਦਰ।੧।ਰਹਾਉ।

ਕਾਇਆਸਰੀਰ। ਨਗਰਿਨਗਰ ਵਿਚ। ਨਿਰੰਕਾਰਾਆਕਾਰਰਹਿਤ। ਨਿਕਟਿਨੇੜੇ। ਗੁਰ ਵੀਚਾਰਾਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੂਝ ਨਾਲ।੧।

ਆਪੇਆਪ ਹੀ। ਪਾਸਾਰਾਖਿਲਾਰਾ। ਵਿਹਾਝੇਖ਼ਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਸਚਾਸਦਾਥਿਰ।੨।

ਅਰਥ: ਹੇ (ਮੇਰੇਮਨਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ, (ਇਹ ਨਾਮ ਸੰਸਾਰਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂਪਾਰਉਤਾਰਾ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮਅਨੇਕਾਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ (ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈਪਰਮਾਤਮਾ(ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਨੂੰਸੰਸਾਰਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।੧।ਰਹਾਉ।

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਮਾਲਕਪ੍ਰਭੂ (ਸਾਡੇਸਰੀਰਸ਼ਹਰ ਵਿਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, (ਫਿਰ ਭੀਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਪੋਂਹਦਾਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ (ਸਦਾ ਸਾਡੇਨੇੜੇ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, (ਪਰ ਸਾਨੂੰਦਿੱਸਦਾ ਨਹੀਂ (ਹਾਂ,) ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਸੂਝ ਨਾਲ ਉਹ ਹਰੀ ਲੱਭ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।੧।

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਮਤਿ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਹੀਰਾ ਹੈ ਆਪ ਹੀ ਰਤਨ ਹੈਆਪ ਹੀ (ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਹਾਝਣ ਵਾਲਾਸ਼ਾਹ ਹੈ ਸਰਾਫ਼ ਹੈਉਸ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਜਗਤ ਦਾ ਖਿਲਾਰਾ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਉਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈਉਹ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਹਾਝਦਾ ਹੈਉਹ ਮਨੁੱਖ (ਨਾਮਰਤਨ ਦਾਸਾਹੂਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਉਹ ਸਦਾ ਲਈ (ਇਸ ਨਾਮਰਤਨ ਦਾਵਣਜ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।੨।੪।