ਮੇਲਾ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆ ਦਾ ਬੇਅਰ ਕਰੀਰ ਪਾਰਕ ਸਰੀ, ਕਨੇਡਾ ਵਿਖੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ।

11

Mela gadri babyan Da