ਮਿਤੀ 02 ਦਸੰਬਰ 2013 ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ।

13

d95772786

(source Ajit)