ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ-ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਰਿਟਾ.ਬੀ.ਪੀ.ਈ.ਓ.

41

22