ਬਿਜਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਲੰਮੇ-ਲੰਮੇ ਕੱਟ

8

tdf