ਪੌਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੈਂਸਰ।

236

2