ਪਿੰਡ ਸਾਬੂਵਾਲ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਸਹਾਈ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।

11

9786ce19-db0a-4813-a8ab-d54267d970b4