ਪਿੰਡ ਬੂਲਪੁਰ ਵਿਖੇ ਬੀ.ਐਸ.ਅੈਨ.ਐਲ. ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ।

13

d120467702