ਪਿੰਡ ਨੱਥੂਪੁਰ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਨੱਥੂਪੁਰ ਤੋਂ ਮੁੰਡੀਮੋੜ ਤੱਕ ਗਾਜਰ ਬੂਟੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਫਾਈ।

9

d131869454