ਪਿੰਡ ਠੱਟਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੱਢ ਮਾਰੀ ਕਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਿਸ਼ਪ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਗਲਤੀ

7