ਪਿੰਡ ਠੱਟਾ ਨਵਾਂ ਤੋਂ ਸੂਜੋ ਕਾਲੀਆ ਸੜ੍ਹਕ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਰਹਗੀਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ।

17

d111646982