ਪਿੰਡ ਠੱਟਾ ਨਵਾਂ ਤੋਂ ਠੱਟਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸੜ੍ਹਕ ਤੇ 165 ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਵਿਕਾਊ ਹੈ।

91

sarwan copy