ਪਿੰਡ ਟਿੱਬਾ ਵਿਖੇ ਚੈੱਕਅਪ ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ 502 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਚੈੱਕਅਪ।

11

D60873802