ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡ ਟਿੱਬਾ ਤੋਂ ਮਿਤੀ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ।

8

D57716546