ਪਾਵਰਕਾਮ ਸਬ ਡਵਿਜ਼ਨ ਟਿੱਬਾ ਵਿਖੇ ਸਵੇਰੇ 22 ਫਰਵਰੀ 2014 ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ।

13

D28819410