ਨੇਕ ਨਿਮਾਂਣਿਅਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਮੈਂ ਕਲਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚਲਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਧੀੲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀੲੇ ਤੇਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ੲਿੱਜਤ ਬਚਾਵਾਂ।

5

nek

ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਧੀੲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀੲੇ ਤੇਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ੲਿੱਜਤ ਬਚਾਵਾਂ,

ਕਿਹੜਾ ੲੇਥੇ ਅਣਖੀ ਰਾਜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੇਰਾ ਦਰਦ ਸੁਣਾਵਾਂ,

ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਅਾ ਵਾਂਗ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾੜੀ,

ਜਦ ਤੂੰ ਘਰੋ ੲਿੱਕਲੀ ਨਿਕਲੇ ਨਜਰ ਓ ਰੱਖਦੇ ਮਾੜੀ,

ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਜੁਲਮ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਅ ਗਿਣਾਵਾਂ,

ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਧੀੲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀੲੇ ਤੇਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ੲਿੱਜਤ ਬਚਾਵਾਂ।

ਤੇਰੀਅਾ ਚੀਕਾਂ ਸੁਣੇ ਨਾਂ ਕੋੲੀ ਹੋ ਗੲੇ ਨੇ ਸਭ ਬੋਲੇ,

ਅੰਦਰੋ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ੲੇ ਡਾਢੇ ਚੇਹਰਿਓ ਲੱਗਣ ਭੋਲੇ,

ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਕਹਿਣਗੇ ਜਾਲਮ ਜੇ ਮੈ ਮਾਰ ਮੁਕਾਵਾਂ,

ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਧੀੲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀੲੇ ਤੇਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ੲਿੱਜਤ ਬਚਾਵਾਂ।

ਸੀਨਾਂ ਮੇਰਾ ਜਲ ਗਿਅਾ ਤੇਰੀ ਸੁਣ ਕੇ ਦਰਦ ਕਹਾਣੀ,

ੲਿੱਕ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਮਾਰ ਮੁਕਾਵਾਂ ੲੇਹ ਕੁੱਤਿਅਾ ਦੀ ਢਾਂਣੀ,

ਨੇਕ ਨਿਮਾਂਣਿਅਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਮੈਂ ਕਲਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚਲਾਵਾਂ,

ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਧੀੲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀੲੇ ਤੇਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ੲਿੱਜਤ ਬਚਾਵਾਂ।

ਕਿਹੜਾ ੲੇਥੇ ਅਣਖੀ ਰਾਜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੇਰਾ ਦਰਦ ਸੁਣਾਵਾਂ,

ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਧੀੲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀੲੇ ਤੇਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ੲਿੱਜਤ ਬਚਾਵਾਂ।

-ਨੇਕ ਨਿਮਾਣਾਂ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ