ਨਵਾਂ ਠੱਟਾ ਤੋਂ ਵਲਣੀ ਸੜ੍ਹਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ।

10

D130000220