ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਤਾਈਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ‘ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ

3

D30075982