ਠੱਟਾ-ਟਿੱਬਾ-ਮਸੀਤਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਨਾ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ।

12

D29836220