ਟਿੱਬਾ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਣ-ਐਲਾਨੇ ਬਿਜ਼ਲੀ ਕੱਟਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ।

2

D188309644