ਟਿੱਬਾ ਸਬ ਡਵਿਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ।

3

D62979388