ਟਿੱਬਾ ਸਬ ਡਵਿਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ।

2

D62979388