ਟਿੱਬਾ ਸਬ ਡਵਿਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ।

13

D62979388