ਟਿੱਬਾ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਸਮੇਤ ਪਰਿਵਾਰ ਮੌਤ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ।

11

D136373994