ਟਿੱਬਾ ਤੇ ਖਾਲੂ 33 ਕੇ.ਵੀ. ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ।

2

Capture