ਜੱਗ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਖਬਰ ਰੰਗ ਲਿਆਈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਸੜ੍ਹਕ ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੂੜੀ 5 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਚੁਕਵਾਈ

34

20022013 2 20022013 211ਜੱਗ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਖਬਰ ਰੰਗ ਲਿਆਈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਸੜ੍ਹਕ ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੂੜੀ 5 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਚੁਕਵਾਈ