ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰਜੀਤ ਟਿੱਬਾ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ 31 ਇੰਚ ਕੱਦੂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ *

11

kd