ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਠੱਟਾ ਨਵਾਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਬਣਿਆ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਗਲੇ ਦਿ ਹੱਡੀ *

10

tt