ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਟਿੱਬਾ ਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਅਮਾਨੀਪੁਰ ਸੜ੍ਹਕ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ।

12

D190438312