ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਪੀਲੀ ਕੁੰਗੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਰਹੋ ਸਾਵਧਾਨ।

5

20140129_9_1