ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਟਿੱਬਾ ਰੱਬ ਆਸਰੇ-1ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ 6 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ।

11

d97846178