ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਟਿੱਬਾ ‘ਚ ਸਰਜਨ ਤੇ ਗਾਇਨੀ ਮਾਹਿਰ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ

2

D62054120