ਆਹ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ! ਚਲੋ ਮਿੱਟੀ ਹੀ ਪਾ ਦਿਓ ਸੜ੍ਹਕ ਤੇ।

25

D29599682D29599682