ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਲੋਕਲ ਐਮ.ਪੀ. ਨਾਲ।

14

with our local MP Michelle Rowland during Open day regarding Sikhism