ਆਰ.ਸੀ.ਐਫ.-ਬੂਲਪੁਰ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਪੁਲੀ ‘ਤੇ ਪਏ ਟੋਏ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਹੱਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ।

10

D151305772