ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ-ਬੁਜਲੀ ਨਹੀਂਓ ਆਉਣੀ, ਫੇਰ ਨਾ ਕਹਿਓ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ।

11

D29609012