ਅੱਜ ਟਿੱਬਾ ਫੀਡਰ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 9 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ।

2

3be4cad7-ad85-465a-9027-df22ebb245fd