ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਬੀ ਪੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਜਰੂਰੀ-ਡਾ. ਥਿੰਦ

5

sj